Конкурс „България в картини и слово“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ТЪРГОВИЩЕ

   ОБЯВЯВАТ 

 ПЕТИ  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип 

 „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО”

   2018 ГОДИНА

В конкурса могат да участват ученици от цялата страна, от училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.

 

І. ЦЕЛИ:  

Да се предостави възможност на учениците да създават материали, чрез които да изразяват своето отношение към значими културни,  исторически  и природни забележителности и събития в България;

– Да се провокира творческият потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи на младите хора;

– Да се съдейства за подобряване уменията на учениците за популяризиране на обекти и събития от региона, където живеят.

ІІ . РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

А. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

За ученици от I до ХІІ клас, разпределени в следните три възрастови групи –

ІIV  клас;  VVIII клас; IXXII клас

Условия за участие:

1. Всеки автор може да участва с най-много две творби в направлението.

2. Няма ограничения за произведенията в жанрово отношение. Творбите в стихотворна и прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно.

3. Творбите се изпращат по електронен път или на хартиен носител.

Всяка творба да се изпраща на отделен файл, придружена със следната информация:

 • трите имена на участника;
 • училищеЦПЛР – школа, клуб и пр., клас и населено място;
 • телефон и e-mail за връзка;
 • име на произведението;
 • име на ръководителя, ако има такъв.

4. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците.

Б. РИСУНКА

За деца от предучилищна възраст /III –IV група в Детските градини и училища/, ученици от I до ХІІ клас, разпределени в следните четири възрастови групи –

предучилищна възраст  ІIV  клас;  VVIII клас; IXXII  клас.

Класирането се осъществява в две направления – общообразователни училища и специализирани школи.

 Условия за участие:

 1. Всеки автор може да участва с най-много две творби на свободна тема.
 2. Рисунките да са озаглавени и изпълнени с техника по избор – акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш и пр.
 3. Формат 35/50 см
 4. Всяка творба на гърба да съдържа следната информация:
 • трите имена на участника;
 • училище/ЦПЛР – школа, клуб и пр., клас и населено място;
 • телефон и e-mail за връзка;
 • име на произведението;
 • име на ръководителя, ако има такъв.
 1. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба и електронен сборник.

 

В. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ИЛИ  ВИДЕОКЛИП

            За ученици от VI до ХІІ клас, разпределени в следните две възрастови групи –

VIVIII клас; IXXII    клас. 

Участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици.

Условия за участие:

1.       Мултимедийна презентация

 • Да бъдат до 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD или DVD.
 • Да не се изпращат работни файлове/папки/, а само крайният продукт.
 • Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.
 • Ще се поощрява използването на авторски материали.

 

 1. Видеоклип
 • Времетраене – до 5 минути;
 • Формат – по избор, но с добра резолюция;
 • Носител – CD, DVD, CARD, FLASH;
 • Да не се изпращат работни файлове/папки/, а само крайният продукт.

 

Видеоклипът или мултимедийната презентация да бъдат придружени с необходимата информация за автора в текстов файл:

 • трите имена на участника;
 • училище/ ЦПЛР – школа, клуб и пр., клас и населено място;
 • телефон и e-mail за връзка;
 • име на произведението;
 • име на ръководителя, ако има такъв.
 1. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в електронен сборник.

Авторите могат да участват в направлението с до 2 (две) произведения. При създаване на идейните проекти да се използва лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

 ІІІ. СРОКОВЕ:

 1. Краен срок за получаване на конкурсните материали – 30 март 2018г. Важи датата на пощенското клеймо.
 2. Обявяване на резултатите – до 20 април 2018 г. на сайта на ЦПЛР- ОДК Търговище http://odk-targovishte.eu/. Всички наградени е необходимо да потвърдят присъствието си на награждаването.
 3. Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови места участници ще се извърши  на  10 май 2018 година в гр. Търговище. Събитието ще бъде част от културната програма на 241-я Традиционен пролетен панаир в гр.Търговище.   

От всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място с грамоти, медали и предметни награди. Ще бъдат присъдени и три награди на Журито /по раздели/, както и Специална награда на Община Търговище, награди на РУО Търговище, Областна администрация – Търговище и др., както и поощрителни грамоти.

Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани!

По електронна поща, на отделни файлове, могат да бъдат изпращани само произведенията от направление „Литературно творчество” и „Мултимедийна презентация”!

Конкурсните творби не подлежат на връщане. Журито ще определи рисунки, с които ще бъде подредена изложба в Детска Арт Галерия към ЦПЛР – ОДК Търговище. Организаторите си запазват правото да публикуват конкурсни творби, с цел популяризиране на конкурса, и да изготвят електронен сборник с част от тях.

При невъзможност за присъствие при награждаването, участниците могат да осигурят свой представител. Допуска се наградите да бъдат изпращани на получателя за негова сметка.

 

 

Адрес за изпращане на творбите:

7700 гр.Търговище, пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53;

ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище,

За конкурса „България в картини и слово”

За контакт и информация:

0601/ 6 45 38; GSM: 0893377037;

e-mail:  bul.kartinislovo@abv.bg http://odk-targovishte.eu/

 

СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 2018Г. ЦПЛР – ОДК ТЪРГОВИЩЕ

2018 ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ-Изобразително изкуство

2018 ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ – ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ СТИХОТВОРЕНИЯ 

2018 ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ – ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ ПРОЗА 

2018 ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ – ПРЕЗЕНТАЦИ И ВИДЕОКЛИП