КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Чудиш се по кой път да поемеш и какъв искаш да станеш?

ЦПЛР – ОДК Търговище  предлага безплатни кариерни консултации  за всички ученици

.

Информиране за :

– видовете подготовка в училищното образование;

– институциите в системата на средното и висшето образование;

 – реда и условията за прием на ученици и студенти

– професиите и профилите, които се изучават в училищната система;

– динамиката и потребностите на пазара на труда.

 

Консултиране:

– разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия;

– умения за планиране на учебното и личното време;

– преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците;

– свързване на индивидуалните особености с изискванията на желаното образование;

– подкрепа за вземане на решения, свързани с продължаване на образованието;

– формиране на умения за планиране на кариерното развитие;

– решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Нов Презентация на Microsoft PowerPoint